free poker
Dobro došli na službene web stranice Službe za zapošljavanje KSB/SBK Travnik. Ugodno razgledanje sajta.
On-line forma za oglase

Prijavu potrebe za radnikom ili oglas za objavu dostavljate Službi za zapošljavanje SBK/KSB Travnik na propisanom obrascu za posredovanje na linku POSLODAVCI ili kroz On-line formu.

Po prijemu podataka Služba za zapošljavanje Vaš oglas će objaviti obavezno na našoj internetskoj stranici.

On-line forma za oglas

On-line forma

Poništenje konkursa za prijem zaposlenika u Službi za zapošljavanje SBK

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SBK/KSB

Na osnovu člana  13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog Kantona („Službene novine SBK/KSB, broj: 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16, 13/16“), člana  14. i Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog Kantona  („Službene novine SBK/KSB broj: 05/02, 03/05, 09/13 i 14/15“) te člana  39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-11/12 od 23.01.2012. godine i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-82/16 od 28.12.2016. godine, direktor uz mišljenje zamjenika direktora I i II  Službe za zapošljavanje SBK/KSB objavljuje da

PONIŠTAVA

Konkurs za prijem zaposlenika u Službi za zapošljavanje SBK/KSB

Poništava se konkurs za prijem zaposlenika u Službi za zapošljavanje SBK/KSB broj: 01-34-1257/16 od 26,09.2016. godine objavljen u Dnevnom listu, Dnevnom avazu, oglasnim pločama i na web stranici Službe i to za pozicije:

  1. Biro Bugojno: Dostavljač pošiljki i održavanje čistoće ½ i evidentičar i radnik za administrativne poslove ½, na neodređeno vrijeme jedan izvršilac,
  2. Biro Vitez: Savjetodavac II, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja jedan izvršilac,


Broj: 01-34-1257-1/16                                                     
Datum, 29.12.2016. godine

 

v.d. zamjenik direktora I

Josip Tolo

v.d. zamjenik direktora II

Fikret Huseinspahić

v.d. direktor

Željko Lončar, dipl.oec.

 

Ažurirano (Petak, 30 Prosinac 2016 15:37)

 

Konkurs za Direktora i Zamjenika direktora Službe za zapošljavanje SBK

Na osnovu člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog Kantona (,,Službene novine Županije Središnja Bosna, broj 2/02; Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 02/04, 16/04,15/12,12/15, 7/16 i 13/16) i člana 12. Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog Kantona (,,Službene novine SBK“, broj: 05/02, 03/05, 09/13 i 14/15 i broj: 01-02-72/16 od 02.12.2016. godine) i Odluke Upravnog odbora broj: 01-02-78/16 od 28.12.2016. godine, raspisuje se:

Konkurs

za imenovanje Direktora i Zamjenika direktora Službe za zapošljavanje SBK

I Objavljuje se Konkurs za  imenovanje direktora i zamjenika direktora „Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona“ Travnik:

1. Direktor Službe za zapoljavanje SBK - 1 izvršilac

2. Zamjenik direktora Službe za zapoljavanje SBK – 1 izvršilac

Direktor i zamjenik direktora imenuju se na mandat od 4  godine i ne mogu biti iz istog konstutivnog naroda.

II Opis upražnjene pozicije

Direktor uz saglasnost zamjenika direktora obavlja poslove utvrđene zakonom,

Odlukom o osnivanju i Statutom Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona.

III Da bi bila imenovana za direktora i zamjenika direktora osoba mora ispunjavati opće i

posebne uslove propisane zakonom.

Opći uvjeti:

a) da je državljanin BiH

b) da ima završen VII. stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje II.

stepena, II. ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (300 ECTS-bodova), i

c)  da ima najmanje 5 godina radnog iskustva nakon stjecanja diplome visokog

obrazovanja,

d)  da ima opću zdravstvenu sposobnost,

e) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravosnažna

kazna zatvora za kazneno djelo, osim kaznenog djela protiv sigurnosti prometa

sukladno kaznenom zakonodavstvu.

f) da ga nije optužio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju te da se nije odbio

pojaviti pred Tribunalom.

Posebni uvjeti:

a) Poznavanje rada na računaru,

b) položen ispit za vozača „B“ kategorije

Uz prijavu na konkurs koja sadrži kraću biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, serijski broj lične karte i naziv organa koji je istu izdao, kandidati su dužni priložiti:

a) program rada za mandatni period,

b) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca),

c) dokaz o stepenu školske spreme, ovjerenu fotokopiju diplome (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.)

d) dokaz o radnom radnom iskustvu nakon sticanja diplome visokog obrazovanja

e) pisani dokaz o poznavanju rada na računaru,

f) ovjerenu izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugostaviju (članak XI.1.  Ustava Bosne i Hercegovine) i nije izabrani stranački dužnosnik, nositelj javnih funkcija, savjetnik u smislu Zakona o sukobima interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ,,Službene novine FBiH, broj:70/08)

g) ovjerena izjava kod nadležnog organa o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije sa naznačenim serijskim brojem vozačke dozvole.

Izabrani kandidati su dužni dostaviti Uvjerenje od nadležnog suda da se pritiv istih ne vodi krivični postupak, Uvjerenje nadležnog organa unutrašnjih poslova o nekažnjavanju, kao i ljekarsko uvjerenje izdano od nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od 6 mjeseci)

Konkurs se objavljuje u dvojim dnevnim novinama i web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana

objavljivanja konkursa u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete iz konkursa bit će pozvani na intervju.

Direktora i zamjenika direktora imenuje Upravno vijeće uz saglasnost Vlade SBK.

Prijave se podnose preporučenom poštom na adresu Upravni odbor Službe za zapošljavanje SBK, ul Hadži Ali-bega Hasanpašića bb.,72270 Travnik, sa naznakom ,,Za javni oglas za  imenovanje Direktora i Zamjenika direktora - NE OTVARATI“.

Predsjednik Upravnog odbora

Hasan Hrnjić s.r.

Ažurirano (Četvrtak, 29 Prosinac 2016 08:25)

 
Anketa
Dali ste zadovoljni sa uslugama Službe ?
 
Anketa
Vama, kao poslodavcu podsticaj je potreban...
 
Ko je online ?
Trenutno aktivnih Gostiju: 62 
Statistika posjeta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas159
mod_vvisit_counterJuče417
mod_vvisit_counterOve sedmice159
mod_vvisit_counterProšle sedmice4461
mod_vvisit_counterOvog mjeseca9355
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca12415
mod_vvisit_counterSvi dani712716